V Sloveniji je institucionalno varstvo starejših namenjeno starejšim od 65 let, izvajajo pa ga centri za starejše. DEOS Centri starejših so zasebni domovi s koncesijo, ki jo za vsak center starejših posebej dodeljuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi zelo strogih meril.

V okvir institucionalnega varstva za starejše so zajete te osnovne storitve: namestitev v sobi, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo izvajajo zdravstveni domovi ali zasebni zdravniki, organizirana in zdravstvenemu stanju primerna prehrana, vzdrževanje prostorov in perila, tehnična oskrba ter razne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Komisija, ki jo sestavljajo direktor centra, socialna delavka in glavna medicinska sestra, ob sprejemu določi najprimernejšo oskrbo za vsakega stanovalca. Oskrb je več vrst, in sicer:

  • OSKRBA I je namenjena osebam, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne pomoči. Ti stanovalci jedo v jedilnici doma, samostojno skrbijo za higieno bivalnih prostorov in osebno higieno.
  • OSKRBA II je namenjena osebam z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne pomoči.
  • OSKRBA III A je namenjena osebam z zahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki čez dan potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč drugih oseb, pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij.
  • OSKRBA III B je namenjena najtežje prizadetim stanovalcem, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč drugih oseb pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij. Stanovalcem v tej kategoriji oskrbe zagotavljamo 24-urno spremljanje in izvajanja nege in oskrbe.
  • OSKRBA IV je namenjena osebam z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor (oskrba dementnih oseb), ki bivajo v enoti s povečano pozornostjo.

Cene oskrb so oblikovane v skladu s predpisano metodologijo in se ne določajo prosto. Vsak center mora zanje pridobiti soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Poleg osnovnih storitev centri starejših DEOS nudijo tudi zelo širok izbor dodatnih storitev. Možnost teh storitev in njihove cene se med centri razlikujejo, zato se o njih pozanimajte v centru, za katerega se zanimate.

Dejavnost centrov redno spremljajo in nadzirajo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvo za zdravje, Socialna inšpekcija, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Računsko sodišče.

V okviru institucionalnega varstva opravljamo tudi storitve rehabilitacije in vodimo varovane enote.

REHABILITACIJA

Pogosto se zgodi, da se nenadoma resno poslabša zdravstveno stanje svojca, ki je bil do takrat sposoben skrbeti sam zase. Takšna stanja so poškodbe ob padcih (zlomi), možganska kap, amputacija noge, vstavitev umetnega kolka, tudi oslabelost zaradi daljše hospitalizacije.

Zdravniki v bolnišnici vzpostavijo stabilno stanje, svojec pa se pogosto vrne domov v stanju, v katerem ni sposoben v celoti skrbeti sam zase. Tako pomislimo, da bi bila potrebna rehabilitacija, s katero bi lahko postopno okreval, se okrepil, naučil živeti z neko telesno okvaro in se čez čas vrnil v domače okolje. Ob tem bi se tudi domači imeli čas prilagoditi na novo stanje.

V domu starejših nudimo rehabilitacijo in obravnava uporabnika je timska. Tim sestavljajo stanovalec, zdravnik, diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt in socialna delavka. Na podlagi ocene stanja stanovalca izdelamo individualni načrt. V tem načrtu so razvidni cilji fizioterapije in delovne terapije, aktivnosti, v katere bo stanovalec vključen, opis njegovega zdravstvenega stanja ob sprejemu, pozneje pa vanj vpisujemo meritve standardiziranih testov in spremembe stanja, ob tem tudi evalviramo doseganje ciljev.

VAROVANE ENOTE DEOS

Posebnost varovanih enot v naših centrih je ta, da so zasnovane kot manjše gospodinjske enote, v katerih je poudarek na odkrivanju še obstoječih zmožnosti naših stanovalcev in spodbujanje k ohranjanju teh. Vsaka enota je opremljena z gospodinjskim in ustvarjalnim kotičkom, jedilnico, dnevnim prostorom, širokimi hodniki in sobami stanovalcev. Prostori so ustrezno opremljeni, zračni, barvno in svetlobno urejeni ter prostorni. Vse enote so popestrene z dodatki, ki so lahko funkcionalni ali le okrasni in tako pričarajo toplino ter domačnost.
Vse varovane enote imajo tudi večje vrtne površine, ki jih uporabljamo za sprehajanje, posedanje, zasajevanje rastlin, dišavnic ali pridelkov. Na vrtnih površinah potekajo tudi zunanje prireditve, pikniki in proslave. Poudarek je na gibanju in preživljanju časa zunaj, na svežem zraku.
V DEOS centrih starejših smo pri delu s stanovalci z demenco pozorni na to, da svoje delo opravljamo v skladu s Smernicami za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, ki jih je leta 2011 sprejelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Upoštevamo načelo normalizacije kar pomeni, da smo usmerjeni v razvoj in potrebe stanovalcev. Njihov vsakdanjik kar najbolj približujemo življenju, ki so ga imeli doma in ohranjamo tisto, kar še zmorejo in znajo. Tako jim omogočimo zadovoljstvo in občutek veljave, potrditve in posledično dobrega počutja.

Razvijamo sodelovanje, vključevanje in udeležbo stanovalcev varovanih enot v dogajanje v celotnem centru in v vse aktivnosti, ki potekajo tudi zunaj njega. Poleg stalnih, tedenskih aktivnosti organiziramo tudi mesečne in aktivnosti, vezane na letni čas, saj ima prav vsak svoje značilnosti, ki lahko poskrbijo za pestrost opravil, programov in dogodkov.
Spoštujemo in upoštevamo individualne potrebe, razvijamo ustrezen kakovosten odnos in komunikacijo ter se pri oblikovanju ponudbe storitev zgledujemo po potrebah naših stanovalcev. Naše delo je timsko, saj lahko le tako zagotovimo celostno obravnavo. V osebe z demenco se je treba vživeti, prepoznati njihove stiske in raziskati razloge zanje. Nujno je dobro poznavanje potreb, ki so velikokrat izražene nebesedno. Da jih lahko zadovoljimo, imamo stalne delovne time, ki se pri svojem delu zavedajo, da je medicinski model pri delu z osebami z demenco preživet, in hkrati tudi razumejo, da je treba osebi z demenco nuditi veliko več kot le nego.

Če je mogoče, skupaj z našimi stanovalci izdelamo poglobljen individualni načrt in analizo tveganja. Pripomočka sta podlaga za dobro poznavanje življenjskega sveta naših stanovalcev. Kadar demenca že tako napreduje, da je pridobivanje informacij težko, nam pri zapisu pomagajo svojci. Sodelovanje s svojci je izjemnega pomena, saj si želimo uporabiti vse vire, ki bi nam pri tako tankočutnem delu, kot je delo z osebami z demenco, prišli prav. Pomagajo nam, da metode dela še izboljšamo in opravljamo še kakovostnejše storitve. Naš cilj je maksimalna vključitev posameznika, ki ob tem dobiva podporo in potrditev, ki jo potrebuje za uresničevanje svojih potreb. Ker gre za tako občutljivo in posebno področje, je za zagotovitev njihovega dobrega počutja nujno dobro poznavanje vsakega stanovalca posebej.

V varovanih enotah v DEOS centrih starejših ohranjamo veliko dobrih praks, razvijamo inovativne in individualne rešitve. Sledimo obravnavi oseb z demenco v tujini, izvajamo projekte s fakultetami, srednjimi šolami in podjetji. Vključujemo tudi veliko prostovoljcev, ki jih predhodno tudi izobrazimo in v nadaljevanju spremljamo. Izobraževanje je izjemno pomembno predvsem za naše zaposlene, ki jih redno seznanjamo z osnovami na področju demenc, pristopov, obravnave. Formalno in neformalno znanje je poleg visoke srčne kulture ter ustvarjanja prijaznega in domačega vzdušja najpomembnejše, da pred seboj vidimo osebo, ki nas potrebuje, jo imamo radi in ji lahko pomagamo.