Socialna delavka, Kasima, je stanovalcem predstavila institut – DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO.

 

ZAHTEVA ZA PRIZNANJE PRAVICE DO DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO-DPP

 Pravico do vložitve vloge za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, hkrati so državljani Republike Slovenije ali so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so uživalci zgornjih oblik pokojnin iz pokojninske blagajne Republike Slovenije.

Poleg že zgoraj omenjenega jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč in postrežba drugega.

Prejemki iz naslova prejetega dodatka za pomoč in postrežbo izplačevalcu (ZPIZ-u) niso vračljivi.

Zahtevo za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo vloži prosilec sam ali njegov pooblaščenec oz. zakoniti zastopnik pri osebni zdravnici upravičenca, v kolikor je oseba v domači oskrbi, ali pa slednje stori pri domski zdravnici, v kolikor je upravičenec nameščen v DSO.

Prosilci oz. njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo lahko, izjemoma tudi sami izpolnijo zahtevo za priznanje dodatka za pomoč in postrežbo (obrazec se iztiska iz spletne strani ZPIZ-a RS), poleg priložijo potrebno zdravstveno dokumentacijo, s katero izkazujejo potrebo po stalni pomoči druge osebe ter jo sami posredujejo na krajevno pristojni ZPIZ.