PROJEKT: IDENTIFIKACIJA POGOJEV VKLJUČENOSTI UPORABNIKA V PROGRAME (CELO)DNEVNEGA BIVANJA STAREJŠIH NA KMETIJI

Projekt koordinira družba DEOS d.o.o., v sodelovanju s projektnimi partnerji: Zavod Aktivna starost, so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Matjaž Mohorko, Slavka Grobelnik in Anja Skale.

Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

  • celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo) ter
  • dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo)

Dodatni cilji projekta:

– opredelitev smernic, ki definirajo osnovne pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki se bodo na kmetijah izvajale v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;

– oblikovanje vstopnih pogojev za (celo)dnevno bivanje starejšega na kmetijah;

– opredelitev načinov in metod spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji v okviru navedenih dopolnilnih dejavnosti;

– opredelitev načinov in metod prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Ključni načrtovani rezultati projekta:

  • Oblikovane smernice, ki bodo definirale vstopne pogoje za (celo)dnevno bivanje starejšega na kmetijah, načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji ter načine in metode prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.
  • Opredeljeni vstopni pogoji za (celo)dnevno bivanje starejših od 65 let v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
  • Opredeljeni načini in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji.
  • Opredeljeni načini in metode prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Projekt se izvaja od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2022

Pomembne povezave:

Evropska komisija, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

Izvedene aktivnosti in doseženi rezultati projekta

S projektom smo preučili možnost bivanja starejših oseb na kmetijah in postavili smernice za izvajanje teh dejavnosti na kmetijah. Tekom projekta smo raziskali možnost tovrstne uvedbe bivanja na kmetijah, interes kmetij in posameznikov ter izvedli poskusno izvedbo bivanj na kmetijah. Spremljali in izvajali smo celodnevno in dnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Glavni cilj projekta je bil proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na dopolnilne dejavnosti celodnevnega bivanja in dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.  Partnerstvo je s projektom opredelilo smernice, ki definirajo osnovne pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, oblikovali so vstopne pogoje za bivanje starejših na kmetijah, opredelili načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji ter načine in metode prehoda v druge storitve, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Doseženi dodatni rezultati projekta so tudi zaposlitev nove osebe za čas vsaj polovice trajanja projekta pri vodilnem partnerju ter kvalitetno in strokovno usposobljeni člani partnerskih kmetijskih gospodarstev, ki so opravili najmanj 24 urno usposabljanje s področja dela s starejšimi (72 ur izobraževanja na celotno partnerstvo) s strani podjetij Deos in Zavod Aktivna starost. V zadnjem letu projekta je ena izmed kmetij dosegla več kot 5.000 EUR dodatnih prihodkov iz naslova novo vzpostavljenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dodatne prihodke pa sta ustvarili tudi drugi dve partnerski kmetiji.

Ključne izvedene projektne aktivnosti tekom trajanja projekta so obsegale tudi izvajanje programov bivanja na kmetijah. V zadnjem letu projekta je poleg izvajanja projektnih aktivnosti, potekal tudi prenos znanj, ugotovitev in informacij o projektu s strani vključenih kmetij, na druge zainteresirane kmetije. Izvedli smo tudi javne dogodke za razširjanje rezultatov in ugotovitev projekta na zainteresirano javnost. Potekalo je tudi sodelovanje za izvedbo evalvacije projekta s strani zunanjega izvajalca Socialne zbornice Slovenije.

Na vseh vključenih partnerskih kmetijah smo skupno tekom projekta v program celodnevnega bivanja vključili 29 oseb ter 95 oseb v program dnevnega bivanja. V okviru delavnic, obiskov kmetij in medgeneracijskih druženj pa smo v projekt vključili 26 oseb z invalidnostjo ter 47 otrok, od tega tudi 3 otroke s posebnimi potrebami. Poleg starejših vključenih v celodnevno in dnevno bivanje, smo vključili tudi druge starejše in odrasle osebe, in sicer 75 starejših in 3 odrasle v dogodke in projektne aktivnosti izven lokacije kmetije. Vsaka izmed treh partnerski kmetij je tekom projekta znanje predala najmanj dvema kmetijskima gospodarstvoma, ki so pokazale interes za izvajanje predmeta projekta v skupnem trajanju 8 ur na vključeno kmetijo (skupaj 56 ur za celotno partnerstvo).

Projektni dokumenti:

Vstopni pogoji za bivanje starejših na kmetiji

Načini in metode spremljanja zdravstvenega stanja

Načini prehoda uporabnika v druge storitve socialnega varstva starejših 

Strokovne smernice za izvajanje programa

Strategija trženja

Dopis- predstavitev projekta in projektnih rezultatov