Pomoč na domu se začne s strani prejemnika pomoči, ki mora podati pisno vlogo na elektronski naslov infotocka@deos.si ali po pošti na DEOS d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice.

Upravičenci so lahko:

  • osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe, nesposobne za samostojno življenje
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva
  • osebe s stalnim prebivališčem v občini Brezovica

Posameznik ima možnost pomoči na domu v obsegu do največ štirih ur na dan ali dvajset ur na teden. Pred izvedbo pomoči se sklene dogovor, pri katerem se določi obseg, trajanje in način opravljanja pomoči.

Socialno oskrbo na domu izvajajo tri zaposlene oskrbovalke na območju občine Brezovica vsak dan od 7:00 do 15:00.

V kolikor želi posameznik uveljavljati oprostitev storitve, mora podati vlogo za oprostitev plačila na pristojnem centru za socialno delo, kjer se na podlagi oddane vloge ugotovi plačilno sposobnost posameznika ali njegovih zavezancev. Center za socialno delo v tem primeru izda odločbo o oprostitvi (delno ali v celoti).

Storitev je prilagojena potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
  • gospodinjsko pomoč
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

 

DOKUMENTACIJA

 

Prošnja za izvajanje PND

Izjava o plačevanju