POSTOPEK PRED SPREJEMOM

Za kakršna koli vprašanja, povezana z našimi centri, vas vabimo, da pokličete na našo info točko vsak delovnik med 8. in 15. uro na telefonsko številko 080 2737 ali pa nam pišeti po elektronski pošti na naslov info@deos.si. Urška Jurca in Vesna Petrač vam bosta odgovorili na vaša vprašanja, vam svetovali ali vas po potrebi usmerili neposredno v katerega izmed naših centrov. Potrudili se bomo, da bomo našli skupno rešitev.

V centrih starejših DEOS sprejemamo starejše od 65 let:

 • ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,
 • z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,
 • z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč,
 • z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Postopek sprejema se začne v socialni službi, na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Najprej je potrebna uvrstitev na seznam čakajočih. Za uvrstitev na ta seznam je treba priložiti:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo podpiše prosilec ali tretja oseba (če jo podpiše tretja oseba, priložite pooblastilo in/ali skrbništvo za zadevno osebo); prošnja je enaka za vse centre,
 • mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ 30 dni. V primeru psihiatrične diagnoze (demenca itd.) priložite psihiatrično mnenje, staro največ 7 dni,
 • fotokopijo zadnjega odrezka od pokojnine,
 • fotokopijo osebnega dokumenta,
 • izjavo tretje osebe o doplačilu storitve.

Prošnje lahko bodoči stanovalci ali njihovi svojci prinesejo osebno, pošljejo po e-pošti, telefaksu ali navadni pošti.

Komisija za sprejem, premestitve in odpuste, ki jo sestavljajo direktor centra, vodja zdravstveno-negovalne enote in socialni delavec, obravnava vsako prošnjo in jo uvrsti na seznam čakajočih v skladu z željami prosilcev, ki o odločitvi dobijo pisno obvestilo. Če je prošnja nepopolna, komisija prosilca pozove, da prošnjo dopolni.

Opozorilo: pomembno je, da nas o aktualnosti prošnje obveščate enkrat letno, če tega ne storite, vam bo socialna delavka poslala obvestilo o aktualnosti prošnje, na katerega morate odgovoriti v 30 dneh, sicer prošnjo umaknemo s seznama čakajočih.

Sprejem uporabnika s seznama čakajočih v center predlaga komisija, ki upošteva:

 • vrsti red prispelih prošenj,
 • stalno bivališče prosilca in njihovih svojcev,
 • zdravstveno stanje prosilca, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe,
 • socialne razloge, ki pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Pred preselitvijo v center priporočamo, da se dogovorite za obisk centra. Skupaj s starostnikom si oglejte center, sobe, skupne prostore in spoznajte osebje. Morda se odločite, da boste v centru pojedli tudi kosilo ali obiskali kavarno.

Zelo pomembno je, da pred preselitvijo prenesete tudi zdravstveni karton bodočega stanovalca. Karton mora biti ob sprejemu novega stanovalca že v centru, saj le tako lahko zagotovimo ustrezno terapijo. V nasprotnem primeru se moramo zanesti na informacije, ki jih dobimo od svojcev, te pa so običajno nepopolne.

SPREJEM V CENTER

Novega stanovalca v center sprejmemo, ko je na razpolago ustrezno mesto. Namestitev poteka ob delovnikih v dopoldanskem času na podlagi dogovora med socialnim delavcem in bodočim stanovalcem ter morebitnimi svojci. Socialna delavka pred sprejemom stanovalcu oziroma svojcem poda tudi poglavitne informacije pred sprejemom in seznam priporočene osebne garderobe.

Na dogovorjeni dan se bodoči stanovalec, njegovi sorodniki ali spremljevalci zglasijo pri recepciji centra. Sprejem se nadaljuje pri socialni delavki, ki stanovalcu razkaže sobo in prostore, ga seznani z osebjem in sostanovalci. Socialna delavka stanovalca in svojce seznani z določili hišnega reda (na voljo na tej povezavi), načinom plačila oskrbe, stanovalec tudi poda izjavo o tem, koga želi, da se obvešča o njegovem zdravstvenem stanju, izjavo o privolitvi z javno objavo, s katero soglaša, da bosta na primer na vratih sobe njegova ime in priimek, ter izjavo, da je seznanjen s hišni redom in da so mu bili razkazani prostori. Socialna delavka stanovalcu oziroma svojcem izroči dokumente, kot so Dogovor o zagotavljanju storitev institucionalnega varstva, Hišni red, Cenik storitev in Cenik dodatnih storitev.

Ko se dogovorite za sprejem v center, poskrbite za prenos zdravstvene kartoteke, saj moramo biti seznanjeni z zdravstvenim stanjem stanovalca od prvega trenutka, ko začne bivati pri nas.

gornji_grad_deos_center_starejsih_3
Socialna delavka nato pospremi stanovalca in svojce v njegovo sobo. Sprejem nadaljuje oddelčna sestra oziroma medicinska sestra, ki predstavi svoje področje dela, stanovalec in svojci pa imajo možnost, da jo vprašajo, kar želijo. Oddelčna medicinska sestra zapiše stanovalčeve prehranske navade, morebitne alergije in želje. Stanovalec oziroma svojci ji izročijo zdravstveno kartico, oddelčna medicinska sestra pa stanovalca in svojce seznani, da ima vsak center svojega zdravnika (domski zdravnik splošne medicine). Zdravstvena kartica in zdravstveni karton vsakega stanovalca sta shranjena v ambulanti centra.

Ob sprejemu v center strežnice popišejo vse osebne predmete stanovalca in osebno garderobo. Zaradi skupne pralnice ima vsak stanovalec točno določeno številko perila. Vse perilo, ki ga svojci stanovalcem prinesejo v center po opravljenem sprejemu, je treba najprej izročiti strežnici/receptorki ali v pralnici, da vse ustrezno označimo in oštevilčimo.

Ob prihodu v center lahko stanovalci s seboj prinesejo tudi ortopedske pripomočke, kot so palica, slušni aparat, očala, voziček, inkontinentni material in osebne stvari, na katere so navezani, na primer knjige, slike, koledarje, spominke, ročna dela, radio, televizijo. Priporočamo, da stanovalci predmetov večjih vrednosti ne prinašajo v center. Če ima stanovalec ob sprejemu s seboj denar, se glede tega dogovorite s socialno delavko.


DOKUMENTACIJA


PROŠNJA ZA SPREJEM
PROŠNJA ZA SPREJEM
POOBLASTILO
POOBLASTILO
ZDRAVNIŠKO MNENJE
ZDRAVNIŠKO MNENJE
Izjava o doplačilu
Izjava o doplačilu

V kolikor se plačilo ali doplačilo izvaja iz strani tretje osebe, se izpolni tudi Izjavo o plačevanju. Za izpolnitev tega dokumenta vas prosim, da se obrnete na našo Info točko.


Nazaj