O PODJETJU

 

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. o. o., je družba v zasebni lasti. Ustanovljena je bila leta 1995. Ključne dejavnosti podjetja vključujejo institucionalno varstvo starejših v devetih centrih starejših DEOS po Sloveniji, opravljanje socialnovarstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih ter izvajanje služb pomoči na domu in socialnega servisa v okolici naših Centrov. Danes DEOS združuje že devet Centrov starejših po vsej Sloveniji in zaposluje več kot 800 zaposlenih, ki skrbimo za 1500 stanovalcev. Za svoje delovanje imamo vsa ustrezna dovoljenja in koncesije.

Način dela v DEOS centrih starejših zaznamujejo naši zaposleni, ki so strokovno usposobljeni vsak na svojem področju in vedno delujejo v dobro stanovalcem. Strokovno osebje skrbi za starostnike na vseh področjih njihovega življenja; pri zdravstveni negi in oskrbi, prehrani, fizioterapiji in delovni terapiji ter družbeni vključenosti. Pomembno noto udobnemu in brezskrbnemu življenju v centru dajo tudi naše tehnične službe, ki skrbijo za čistočo prostorov, perilo in brezhibno delovanje vseh naprav.

V družbi DEOS razvijamo lastne procese in znanja, da lahko vsem našim stanovalcem vedno nudimo najustreznejšo in najboljšo oskrbo. Z najrazličnejšimi aktivnostmi stanovalce neprestano spodbujamo k čim bolj aktivnemu in samostojnemu življenju. Posebno pozornost namenjamo tudi svojcem naših stanovalcev, da v vsakem trenutku dobijo potrebne informacije.

Družba DEOS aktivno sodeluje na področju razvoja storitev v okviru dolgotrajne oskrbe starejših prek lastne raziskovalne skupine registrirane pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Aktivno sodelujemo pri izobraževanju mladih prek sodelovanja z številnimi izobraževalnimi ustanovami. Mladim nudimo štipendije ter možnost opravljanja prakse.

Smo soustanovitelj Združenja koncesionarjev domov za starejše – GIZ  v okviru katerega si prizadevamo za promocijo storitev na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter boljši položaj vključenih članov in s tem za boljše pogoje vseh starejših vključenih v aktivnosti storitve dolgotrajne oskrbe.

S partnerji doma in v tujini se povezujemo tudi preko številnih domačih in evropskih projektov ki nagovarjajo ključne problematike na področju dolgotrajne oskrbe starejših. Pomembnejši projekti vključujejo razvoj nove storitve socialnega varstva – bivanje starejših na kmetiji (https://www.deos.si/bivanje-starejsih-na-kmetiji/), projekt razvoja kompetenc zaposlenih na področju oskrbe starejših (https://kocas.si/) ter projekt nove platforme za  pomoč in oskrbo starejših na domu Junaki na domu (http://junaknadomu.si/).

 

POSLANSTVO

Ustvariti starejšim dom, v katerem imajo priložnost rasti in kvalitetno živeti.

Zagotavljamo širok nabor starejšim prilagojenih storitev in jim s tem omogočamo kvalitetno, samostojno in pestro življenje. Ne glede na to, ali se posameznik odloči za bivanje v svojem domačem okolju ali v domu starejših, ustvarjamo stimulativno okolje, v katerem se vsak počuti sprejeto in vključeno. Naše storitve so usmerjene v posameznika in izhajajo iz njegovih potreb in želja. Prek razvoja procesov in znanja skrbimo za visoko kakovost svojih storitev ter tako posameznikom omogočamo brezskrbno in aktivno starost.

VIZIJA

Pričarati nasmeh na obraz vsakega starejšega.

Kot vodilni ponudnik dolgotrajne oskrbe v Sloveniji bomo poskrbeli, da ima vsak starejši posameznik možnost izbire zanj najprimernejše in najkakovostnejše oskrbe. Z aktivnim prispevkom k razvoju sistema dolgotrajne oskrbe ter novih znanj in pristopov bomo skrbeli za dvig kakovosti storitev oskrbe starejših v Sloveniji. Prek razvoja novih storitev, namenjenih starejšim, pa želimo vsakemu posamezniku omogočiti enostaven dostop do storitve, ki je glede na njegove potrebe in želje najustreznejša.

VREDNOTE

Ključ do visoke kakovosti naših storitev so naši zaposleni. Pri delu nas vodi skrb za sočloveka, kar izhaja iz skupnih vrednot našega podjetja:

 • spoštovanje
 • empatija
 • strokovnost
 • inovativnost
 • odgovornost

KODEKS

 • vsi zaposleni pri delu vedno upoštevamo interes naših uporabnikov. Z njimi komuniciramo odkrito in pošteno, nikoli ne zavajamo;
 • v družbi Deos skrbimo za dobrobit vseh zaposlenih, partnerjev in uporabnikov. Vsaka odločitev vodstva je pretehtana tudi z vidika vpliva na zaposlene, partnerje in uporabnike;
 • vsi zaposleni vzpostavljamo in negujemo dobre medčloveške in poslovne odnose z vsemi našimi partnerji (dobavitelji, organizacijami, ustanovami ipd.), stanovalci ter svojci in sodelavci. Z vsemi komuniciramo spoštljivo in pošteno;
 • v družbi Deos spodbujamo odkrivanje in reševanje težav na vseh ravneh;
 • vsi zaposleni spoštujemo znanje in izkušnje drugih zaposlenih; zaposleni si medsebojno pomagamo in usklajujemo svoje delo v dobrobit uporabnikov naših storitev;
 • v družbi Deos spoštujemo zaposlene, prepoznavamo najboljše in jih ustrezno nagrajujemo;
 • vsi zaposleni delamo odgovorno, pregledno in učinkovito. Odgovorno delo pomeni poznati in razumeti svoje delo ter zanj prevzeti odgovornost. Pregledno pomeni, da delamo skladno z zakoni, strokovnimi standardi in internimi predpisi. Učinkovito pomeni, da službeni čas posvetimo samo delu (telefoni) in pri delu dosegamo cilje, vključuje tudi popolno odsotnost neupravičenih ali nenujnih izostankov z dela;
 • v družbi Deos je počutje vseh zaposlenih zelo pomembno, zato ustvarjamo varne, zdrave in prijetne delovne razmere;
 • v družbi Deos skrbimo za izobraževanje in karierni razvoj vseh svojih zaposlenih, izboljševanje delovnih razmer in obveščanje vseh zaposlenih o dogajanju v podjetju;
 • vsi zaposleni spoštujemo lastnino družbe Deos. Uporabljamo jo le v njenem interesu in skladno s pravili družbe. To velja za uporabo službenega časa, opreme ali drugega imetja družbe (hrana, avtomobili, rezultati dela ipd.). Nesprejemljivo je odtujevanje lastnine Deos ali uporaba te lastnine za lastne koristi. Enako spoštujemo tudi lastnino uporabnikov in njihovih svojcev;
 • vsi zaposleni delamo pošteno. Nesprejemljivo je prejemanje kakršnih koli koristi, ki so v nasprotju s pravilnikom družbe;
 • vsi zaposleni smo lojalni do delodajalca. Lojalnost pomeni, da smo družbi privrženi, da delimo skupne vrednote in spoštujemo enaka pravila, kar nam omogoča, da vsi delamo za skupno dobro;
 • vsi zaposleni nenehno širimo svoje znanje, iščemo priložnosti za izboljšanje svojega dela ter skrbimo za prenos dobrih praks.

organigram DEOS

Aktivnosti

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let.

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let. DEOS Centri starejših so zasebni domovi s koncesijo, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi zelo strogih meril. Institucionalno varstvo obsega naslednje storitve: namestitev v sobi, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, primerna prehrana, vzdrževanje prostorov in perila, tehnična oskrba ter razne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.
Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno.

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja in okolica so v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših. Družba DEOS stanovalcem nudi različne vrste oskrbe, saj so stanovanja v sklopu ali v neposredni bližini naših Centrov starejših.
Aktivno varstvo za zunanje uporabnike

Program Aktivno varstvo je namenjeno vsem starostnikom, ki potrebujejo strokovno pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih.

Program Aktivno varstvo je namenjeno vsem starostnikom, ki potrebujejo strokovno pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih. Trenutno program že poteka v DEOS centru Medvode, v prihodnjih mesecih letošnjega leta pa načrtujemo razširitev programa v DEOS center starejših Trnovo in DEOS center starejših Črnuče. Varstvo starejših poteka v času dnevne odsotnosti svojcev do največ 9 ur/dnevno oziroma med 7.00h - 16.00h.
POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju.

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbeti in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

S pomočjo na domu se nadomesti (vsaj za določen čas) potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako upravičencu omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.