O PODJETJU

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. o. o., je družba v zasebni lasti. Ustanovljena je bila leta 1995. Naša osnovna dejavnost je opravljanje institucionalnega varstva starejših v osmih centrih starejših DEOS po Sloveniji in opravljanje socialnovarstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih. Danes DEOS združuje že osem Centrov starejših po vsej Sloveniji in zaposluje več kot 690 zaposlenih, ki skrbimo za 1340 stanovalcev. Za svoje delovanje imamo vsa ustrezna dovoljenja in koncesije.

Način dela v DEOS centrih starejših zaznamujejo naši zaposleni, ki so strokovno usposobljeni vsak na svojem področju in vedno delujejo v dobro stanovalcem. Strokovno osebje skrbi za starostnike na vseh področjih njihovega življenja; pri zdravstveni negi in oskrbi, prehrani, fizioterapiji in delovni terapiji ter družbeni vključenosti. Pomembno noto udobnemu in brezskrbnemu življenju v centru dajo tudi naše tehnične službe, ki skrbijo za čistočo prostorov, perilo in brezhibno delovanje vseh naprav.

V družbi DEOS razvijamo lastne procese in znanja, da lahko vsem našim stanovalcem vedno nudimo najustreznejšo in najboljšo oskrbo. Z najrazličnejšimi aktivnostmi stanovalce neprestano spodbujamo k čim bolj aktivnemu in samostojnemu življenju. Posebno pozornost namenjamo tudi svojcem naših stanovalcev, da v vsakem trenutku dobijo potrebne informacije.
Smo soustanovitelj Združenja koncesionarjev domov za starejše – GIZ in evropskega združenja nacionalnih zvez domov za starejše European Confederation of Care Home Organisations (ECHO), v katerih aktivno sodelujemo. V slovenskem združenju si prizadevamo za boljši položaj takšnih ustanov pri nas in s tem za boljše pogoje vseh stanovalcev centrov za starejše. Zelo dragoceno je tudi sodelovanje v mednarodnih ustanovah, ki nudijo stalen stik z najnovejšimi spoznanji na področju oskrbe starostnikov, izmenjavo mnenj in izkušenj.

S partnerji doma in v tujini se povezujemo tudi preko projekta CrossCare (INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIJA 2014-2020; JAVNI RAZPIS 4/2016 ASSE 4 – Prednostne naložbene naloge 11 CTE). Splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti sodelovanja javnih organov ter izvajalcev na področju dolgotrajne oskrbe starejših na programskem območju, preko podpisa čezmejnega sporazuma in razvoja skupnega modela za celostno in posamezniku prilagojeno obravnavo (povezava do spletne strani projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/crosscare ).

POSLANSTVO

Z lastnim znanjem in izkušnjami skrbimo za stalen razvoj starostnikom prilagojenih storitev. Starostnike v vsakem trenutku spodbujamo k aktivnemu življenju, pri čemer jim zagotavljamo najprimernejšo obliko in najkakovostnejšo izvedbo oskrbe.

VIZIJA

V naslednjih petih letih bomo postali vodilni ponudnik storitev na področju celostne oskrbe starostnikov v Sloveniji. To bomo dosegli z aktivnim spremljanjem, prilagajanjem in sooblikovanjem razmer na trgu. S strokovnim osebjem bomo oblikovali in izvajali najkakovostnejše in inovativne programe ter pri tem sodelovali z ustreznimi partnerji.

VREDNOTE

transparentnost – komuniciramo s popolnimi in resničnimi informacijami, delujemo po najvišjih etičnih standardih, humanost – vedno delujemo spoštljivo in ohranjamo dostojanstvo uporabnikov, strokovnost – delujemo po najvišjih strokovnih standardih, skrbimo za stalno izpopolnjevanje naših zaposlenih, odgovornost – zagotavljamo sledljivost našega delovanja in za opravljeno delo prevzemamo odgovornost, inovativnost – razvijamo nove, alternativne oblike obravnave starostnikov.

KODEKS

 • vsi zaposleni pri delu vedno upoštevamo interes naših uporabnikov. Z njimi komuniciramo odkrito in pošteno, nikoli ne zavajamo;
 • v družbi Deos skrbimo za dobrobit vseh zaposlenih, partnerjev in uporabnikov. Vsaka odločitev vodstva je pretehtana tudi z vidika vpliva na zaposlene, partnerje in uporabnike;
 • vsi zaposleni vzpostavljamo in negujemo dobre medčloveške in poslovne odnose z vsemi našimi partnerji (dobavitelji, organizacijami, ustanovami ipd.), stanovalci ter svojci in sodelavci. Z vsemi komuniciramo spoštljivo in pošteno;
 • v družbi Deos spodbujamo odkrivanje in reševanje težav na vseh ravneh;
 • vsi zaposleni spoštujemo znanje in izkušnje drugih zaposlenih; zaposleni si medsebojno pomagamo in usklajujemo svoje delo v dobrobit uporabnikov naših storitev;
 • v družbi Deos spoštujemo zaposlene, prepoznavamo najboljše in jih ustrezno nagrajujemo;
 • vsi zaposleni delamo odgovorno, pregledno in učinkovito. Odgovorno delo pomeni poznati in razumeti svoje delo ter zanj prevzeti odgovornost. Pregledno pomeni, da delamo skladno z zakoni, strokovnimi standardi in internimi predpisi. Učinkovito pomeni, da službeni čas posvetimo samo delu (telefoni) in pri delu dosegamo cilje, vključuje tudi popolno odsotnost neupravičenih ali nenujnih izostankov z dela;
 • v družbi Deos je počutje vseh zaposlenih zelo pomembno, zato ustvarjamo varne, zdrave in prijetne delovne razmere;
 • v družbi Deos skrbimo za izobraževanje in karierni razvoj vseh svojih zaposlenih, izboljševanje delovnih razmer in obveščanje vseh zaposlenih o dogajanju v podjetju;
 • vsi zaposleni spoštujemo lastnino družbe Deos. Uporabljamo jo le v njenem interesu in skladno s pravili družbe. To velja za uporabo službenega časa, opreme ali drugega imetja družbe (hrana, avtomobili, rezultati dela ipd.). Nesprejemljivo je odtujevanje lastnine Deos ali uporaba te lastnine za lastne koristi. Enako spoštujemo tudi lastnino uporabnikov in njihovih svojcev;
 • vsi zaposleni delamo pošteno. Nesprejemljivo je prejemanje kakršnih koli koristi, ki so v nasprotju s pravilnikom družbe;
 • vsi zaposleni smo lojalni do delodajalca. Lojalnost pomeni, da smo družbi privrženi, da delimo skupne vrednote in spoštujemo enaka pravila, kar nam omogoča, da vsi delamo za skupno dobro;
 • vsi zaposleni nenehno širimo svoje znanje, iščemo priložnosti za izboljšanje svojega dela ter skrbimo za prenos dobrih praks.

Organigram uprave družbe

Aktivnosti

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let. DEOS Centri starejših so zasebni domovi s koncesijo, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi zelo strogih meril. Institucionalno varstvo obsega naslednje storitve: namestitev v sobi, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, primerna prehrana, vzdrževanje prostorov in perila, tehnična oskrba ter razne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Več

Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja in okolica so v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših. Družba DEOS stanovalcem nudi različne vrste oskrbe, saj so stanovanja v sklopu ali v neposredni bližini naših Centrov starejših.

Več

Aktiven dan

Aktiven dan je inovativna oblika dnevnih aktivnosti za starejše, ki še živijo doma.
V vseh DEOS centrih starejših ta program izvaja Zavod Aktivna starost, ki je neprofitna organizacija in deluje na področju socialnega varstva starejših. Osredotoča se na izvajanje programov, ki članom zagotavljajo samostojnost, neodvisnost in družbeno vključenost.

Več

Aktivno varstvo za zunanje uporabnike

Program Aktivno varstvo je namenjeno vsem starostnikom, ki potrebujejo strokovno pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih. Trenutno program že poteka v DEOS centru Medvode, v prihodnjih mesecih letošnjega leta pa načrtujemo razširitev programa v DEOS center starejših Trnovo in DEOS center starejših Črnuče. Varstvo starejših poteka v času dnevne odsotnosti svojcev do največ 9 ur/dnevno oziroma med 7.00h - 16.00h.

Več

POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbeti in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

S pomočjo na domu se nadomesti (vsaj za določen čas) potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako upravičencu omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Več

Socialni servis

Socialni servis je socialnovarstvena storitev, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

Več