V Sloveniji je institucionalno varstvo starejših namenjeno starejšim od 65 let, izvajajo pa ga domovi za starejše. DEOS Centri starejših so zasebni domovi s koncesijo, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi zelo strogih meril.

Institucionalno varstvo starejših obsega naslednje storitve: namestitev v sobi, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo izvajajo zdravstveni domovi ali zasebni zdravniki, organizirana in zdravstvenemu stanju primerna prehrana, vzdrževanje prostorov in perila, tehnična oskrba ter razne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Komisija, ki jo sestavljajo direktor centra, socialna delavka in glavna medicinska sestra, ob sprejemu določi najprimernejšo oskrbo za vsakega stanovalca. Oskrb je več vrst, in sicer: oskrba I, oskrba II, oskrba III A, oskrba III B, oskrba IV.

Vrste oskrbe in merila zanje so določena s Podrobnejšimi standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriterije za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v domovih za starejše (Ur. l. RS, 96/22), ki si jih lahko ogledate v PDF dokumentu.

Cene oskrb so oblikovane v skladu s predpisano metodologijo in se ne določajo prosto. Vsak center mora zanje pridobiti soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Poleg osnovnih storitev centri starejših DEOS nudijo tudi zelo širok izbor dodatnih storitev. Možnost teh storitev in njihove cene se med centri razlikujejo, zato se o njih pozanimajte v centru, za katerega se zanimate.

Dejavnost centrov redno spremljajo in nadzirajo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Socialna inšpekcija, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Računsko sodišče.

V okviru institucionalnega varstva vodimo varovane enote, ki so  namenjeni namestitvi stanovalcev z demenco:

VAROVANE ENOTE DEOS


Posebnost varovanih enot v DEOS centrih je ta, da so zasnovane kot manjše gospodinjske enote, v katerih je poudarek na odkrivanju še obstoječih zmožnosti naših stanovalcev in spodbujanje k ohranjanju teh. Vsaka enota je opremljena z gospodinjskim in ustvarjalnim kotičkom, jedilnico, dnevnim prostorom, širokimi hodniki in sobami stanovalcev. Prostori so ustrezno opremljeni, zračni, barvno in svetlobno urejeni ter prostorni. Vse enote so popestrene z dodatki, ki so lahko funkcionalni ali le okrasni in tako pričarajo toplino ter domačnost.

Vse varovane enote imajo tudi večje vrtne površine, ki jih uporabljamo za sprehajanje, posedanje, zasajevanje rastlin, dišavnic ali pridelkov. Na vrtnih površinah potekajo tudi zunanje prireditve, pikniki in proslave. Poudarek je na gibanju in preživljanju časa zunaj, na svežem zraku.

V DEOS centrih starejših smo pri delu s stanovalci z demenco pozorni na to, da svoje delo opravljamo v skladu s Smernicami za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, ki jih je leta 2011 sprejelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Upoštevamo načelo normalizacije kar pomeni, da smo usmerjeni v razvoj in potrebe stanovalcev. Njihov vsakdanjik kar najbolj približujemo življenju, ki so ga imeli doma in ohranjamo tisto, kar še zmorejo in znajo. Tako jim omogočimo zadovoljstvo in občutek veljave, potrditve in posledično dobrega počutja.

Razvijamo sodelovanje, vključevanje in udeležbo stanovalcev varovanih enot v dogajanje v celotnem centru in v vse aktivnosti, ki potekajo tudi zunaj njega. Poleg stalnih, tedenskih aktivnosti organiziramo tudi mesečne in aktivnosti, vezane na letni čas, saj ima prav vsak svoje značilnosti, ki lahko poskrbijo za pestrost opravil, programov in dogodkov.

Spoštujemo in upoštevamo individualne potrebe, razvijamo ustrezen kakovosten odnos in komunikacijo ter se pri oblikovanju ponudbe storitev zgledujemo po potrebah naših stanovalcev. Naše delo je timsko, saj lahko le tako zagotovimo celostno obravnavo. V osebe z demenco se je treba vživeti, prepoznati njihove stiske in raziskati razloge zanje. Nujno je dobro poznavanje potreb, ki so velikokrat izražene nebesedno. Da jih lahko zadovoljimo, imamo stalne delovne time, ki se pri svojem delu zavedajo, da je medicinski model pri delu z osebami z demenco preživet, in hkrati tudi razumejo, da je treba osebi z demenco nuditi veliko več kot le nego.

Če je mogoče, skupaj z našimi stanovalci izdelamo poglobljen individualni načrt in analizo tveganja. Pripomočka sta podlaga za dobro poznavanje življenjskega sveta naših stanovalcev. Kadar demenca že tako napreduje, da je pridobivanje informacij težko, nam pri zapisu pomagajo svojci. Sodelovanje s svojci je izjemnega pomena, saj si želimo uporabiti vse vire, ki bi nam pri tako tankočutnem delu, kot je delo z osebami z demenco, prišli prav. Pomagajo nam, da metode dela še izboljšamo in opravljamo še kakovostnejše storitve. Naš cilj je maksimalna vključitev posameznika, ki ob tem dobiva podporo in potrditev, ki jo potrebuje za uresničevanje svojih potreb. Ker gre za tako občutljivo in posebno področje, je za zagotovitev njihovega dobrega počutja nujno dobro poznavanje vsakega stanovalca posebej.

V varovanih enotah v DEOS centrih starejših ohranjamo veliko dobrih praks, razvijamo inovativne in individualne rešitve. Sledimo obravnavi oseb z demenco v tujini, izvajamo projekte s fakultetami, srednjimi šolami in podjetji. Vključujemo tudi veliko prostovoljcev, ki jih predhodno tudi izobrazimo in v nadaljevanju spremljamo. Izobraževanje je izjemno pomembno predvsem za naše zaposlene, ki jih redno seznanjamo z osnovami na področju demenc, pristopov in obravnave. Formalno in neformalno znanje je poleg visoke srčne kulture ter ustvarjanja prijaznega in domačega vzdušja najpomembnejše, da pred seboj vidimo osebo, ki nas potrebuje, jo imamo radi in ji lahko pomagamo.

Lokacije centrov starejših:
Institucionalno varstvo