S projektom smo preučili možnost bivanja starejših oseb na kmetijah in postavili smernice za izvajanje teh dejavnosti na kmetijah. Tekom projekta smo raziskali možnost tovrstne uvedbe bivanja na kmetijah, interes kmetij in posameznikov ter izvedli poskusno izvedbo bivanj na kmetijah. Spremljali in izvajali smo celodnevno in dnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Glavni cilj projekta je bil proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na dopolnilne dejavnosti celodnevnega bivanja in dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.  Partnerstvo je s projektom opredelilo smernice, ki definirajo osnovne pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, oblikovali so vstopne pogoje za bivanje starejših na kmetijah, opredelili načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji ter načine in metode prehoda v druge storitve, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Doseženi dodatni rezultati projekta so tudi zaposlitev nove osebe za čas vsaj polovice trajanja projekta pri vodilnem partnerju ter kvalitetno in strokovno usposobljeni člani partnerskih kmetijskih gospodarstev, ki so opravili najmanj 24 urno usposabljanje s področja dela s starejšimi (72 ur izobraževanja na celotno partnerstvo) s strani podjetij Deos in Zavod Aktivna starost. V zadnjem letu projekta je ena izmed kmetij dosegla več kot 5.000 EUR dodatnih prihodkov iz naslova novo vzpostavljenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dodatne prihodke pa sta ustvarili tudi drugi dve partnerski kmetiji.

Ključne izvedene projektne aktivnosti tekom trajanja projekta so obsegale tudi izvajanje programov bivanja na kmetijah. V zadnjem letu projekta je poleg izvajanja projektnih aktivnosti, potekal tudi prenos znanj, ugotovitev in informacij o projektu s strani vključenih kmetij, na druge zainteresirane kmetije. Izvedli smo tudi javne dogodke za razširjanje rezultatov in ugotovitev projekta na zainteresirano javnost. Potekalo je tudi sodelovanje za izvedbo evalvacije projekta s strani zunanjega izvajalca Socialne zbornice Slovenije.

Na vseh vključenih partnerskih kmetijah smo skupno tekom projekta v program celodnevnega bivanja vključili 29 oseb ter 95 oseb v program dnevnega bivanja. V okviru delavnic, obiskov kmetij in medgeneracijskih druženj pa smo v projekt vključili 26 oseb z invalidnostjo ter 47 otrok, od tega tudi 3 otroke s posebnimi potrebami. Poleg starejših vključenih v celodnevno in dnevno bivanje, smo vključili tudi druge starejše in odrasle osebe, in sicer 75 starejših in 3 odrasle v dogodke in projektne aktivnosti izven lokacije kmetije. Vsaka izmed treh partnerski kmetij je tekom projekta znanje predala najmanj dvema kmetijskima gospodarstvoma, ki so pokazale interes za izvajanje predmeta projekta v skupnem trajanju 8 ur na vključeno kmetijo (skupaj 56 ur za celotno partnerstvo).

Projektni dokumenti:

Vstopni pogoji za bivanje starejših na kmetiji

Načini in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika

Načini in metode prehoda uporabnika v druge storitve

Strokovne smernice za izvajanje programa

Strategija trženja

Dopis- predstavitev projekta in projektnih rezultatov